diumenge, 20 de setembre del 2020

Qui som - Transparència - Protecció de dades

AAssociació Els Pastorets de Balsareny
 
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Es regeix pels seus estatuts socials, inscrits al mateix registre, i que estan a disposició de tots els socis.

Lloc web:  www.pastoretsbalsareny.cat
Adreça electrònica. hola@pastoretsbalsareny.cat  / pastoretsbalsareny@gmail.com 
     Local social: Llar parroquial, plaça Roc Garcia, s/n
     Òrgans de govern:  Assemblea general de socis / Junta directiva
 
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA (2021)
 
Presidenta:                  Mercè Farràs Manent
Vicepresident:             Vladimir Díaz Sánchez
Secretari:                     Ramon Carreté Parera
Tresorera:                    Violeta Estivill Rosell
Vocals:                        Mireia Carreté Ortega
                                    Jordi Garcia Mas                 
                                    Vanessa Martínez Crespo
                                    Ferran Morral Ganduxé
                                    Anna Obradors Calsina
                                    Isidre Viu Payerols
 
Qualsevol persona pot demanar fer-se membre de l’associació formalitzant el full d’inscripció que la presidenta o el secretari li facilitaran (en cas de menors d’edat, el full l’ha de signar el pare, mare, tutor o representant legal). La quota anual de soci és de 6 euros (dades de 2017). Els socis tenen dret a rebre un exemplar dels estatuts socials, a l’observança dels quals s’han d’atenir.
 
Els fins de l’associació són: la protecció, promoció, divulgació i representació dels Pastorets; la representació d’obres de teatre, recitals de poesia, balls i danses, cinema, vídeo, ràdio i televisió i, en general, l’organització o la participació en activitats culturals, artístiques, benèfiques o cíviques de tota mena. En queda exclòs tot ànim de lucre. L'àmbit d'activitat principal de l’entitat és el poble de Balsareny. No obstant això, l’entitat podrà estendre el seu àmbit d'activitat a tot el territori nacional i, en general, a qualsevol indret del món.
 
L’associació forma part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya: http://www.pastoretsdecatalunya.cat/ 


ELS PASTORETS DE BALSARENY
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
 
(D’acord amb el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016).
 
La política de protecció de dades que s'enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que du a terme l’Associació Els Pastorets de Balsareny (en endavant: l’Associació) en el desenvolupament de les seves funcions i activitats. 
 
1.     Identitat del responsable de tractament
 
El responsable del tractament de les dades personals és:
Associació Els Pastorets de Balsareny
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 26212.
 
2.    Finalitat del tractament de les dades
 
Les dades que una persona subministra a l'Associació per qualsevol mitjà són tractades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l'única finalitat de comunicació d’activitats i gestió administrativa.
 
A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden recollir dades personals.
 
Per a socis i sòcies: nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i electrònica, telèfon i número de compte bancari. El nom i cognoms i les adreces es fan servir per a les comunicacions de l’entitat relatives a les pròpies activitats i per a la gestió administrativa i de funcionament de l’entitat. El número de compte bancari es fa servir exclusivament per a la gestió de cobrament de les quotes de soci. Les dades es destrueixen quan el soci es dona formalment de baixa de l’Associació.
 
Per a proveïdors i creditors:  nom i cognoms o raó social, número de DNI o NIF, telèfon, adreça postal, adreça electrònica i número de compte bancari si escau. Es fan servir per a la gestió de les relacions professionals. Les dades es conserven més enllà de la finalització de la relació professional com a part del registre històric.
 
Aquestes dades no es fan públiques ni en cap cas es cedeixen a tercers, llevat que la persona interessada ho hagi autoritzat expressament o per qüestions legals. Lògicament, nom i cognoms o raó social i número de compte bancari s’han de lliurar a les entitats bancàries corresponents en el procés de gestió de cobrament de les quotes o liquidació de factures.
 
3.    Procedència de les dades
 
Les dades són les que ens ha facilitat el mateix soci o sòcia en el moment de formalitzar la seva inscripció a l’Associació. Les persones interessades subministren les seves dades de manera voluntària en tot moment, i per això garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i en responen; l'Associació es reserva el dret d’excloure dels serveis les persones que hagin facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.
 
4.    Legitimació
 
L’Associació està legitimada per al tractament d’aquestes dades pel consentiment de la persona interessada, des del moment de formalitzar la inscripció.
 
5.    Drets de les persones quan faciliten les seves dades
 
En qualsevol moment, una persona pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què tracta l’Associació les seves dades. Aquesta persona pot:
Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té l’Associació i quin ús en fa.
 
Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o la rectificació de dades inexactes.
 
Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci cap més tractament, fora de les que la llei exigeix conservar.
 
Oposar-se a un tractament, és a dir, que l’Associació no faci un ús concret de les seves dades.
 
Limitar el tractament, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin conservades únicament per necessitats legals.
 
Exercir el dret de portabilitat de les dades, és a dir, que l’Asssociació li ha de lliurar les dades en un format compatible perquè les pugui portar a un tercer que li ha ofert un servei.
 
Per a qualsevol d’aquestes gestions, la persona interessada pot dirigir un escrit a l’Associació amb la indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del seu DNI, a l’adreça següent:
 
            Associació Els Pastorets de Balsareny – Presidència
            Carrer Sant Domènec, 41
            08660 Balsareny

o bé a l’adreça electrònica  pastoretsbalsareny@gmail.com    
 
Un cop rebuda la comunicació, l’Associació disposarà del termini d’un mes per donar una resposta. Si la persona interessada estigués en desacord amb la resposta rebuda i considerés que s’estan vulnerant els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es
 
Igualment, si la persona interessada desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Associació, es pot posar en contacte amb aquesta institució mitjançant  l’adreça electrònica esmentada.